Opštinsko takmičenje 1996.

1. Koliko ima dvocifrenih brojeva kod kojih su:

a) obe cifre neparne;

b) obe cifre parne?

2. Zbir dva broja je 196. Ako većem od njih izbrišemo cifru jedinica, dobijamo manji broj. O kojim brojevima je reč?

3. Na udaljenosti od 125 m pas je opazio zeca i pojurio za njim. Istoga trenutka zec se dao u beg. Jednim skokom zec preskače pola metra, a pas dva metra. Osim toga u vremenu u kom zec skoči sedam puta, pas skoči dva puta. Koliku udaljenost je pretrčao pas od trenutka kada je spazio zeca, do trenutka kada ga je ulovio?

4. Šahovska tabla oblika kvadrata ima 64 polja, takođe oblika kvadrata. Oblim svakog od polja šahovske table je 18 cm. Izračunati obim šahovske table.

5. Dopuniti sledeći magični kvadrat:

7

5

 

11

9
Advertisements

Opštinsko takmičenje 2008.

1. Između nekih cifara u nizu

1   2   3   4   5   6   7   8   9

umetni znake osnovnih računskih operacija tako da brojevna vrednost dobijenog izraza bude 2008.

2. Dato je 6 kartona oblika pravougaonika dužine 3cm i širine 2cm. Koristeći sve date kartone sastavi jedan pravougaonik koji ima:

a) najveći mogući obim                           b) najmanji mogući obim.

3. Jedna devojčica će u 2008. godini napuniti onoliko godina koliki je zbir cifara njene godine rođenja. Koje godine 21. veka je rođena ta devojčica?

4. U jednoj igri sa drugovima, Marko je kupio 100 bombona po ceni 5 bombona za 2 dinara, a zatim ih sve prodao po ceni 2 bombone za 1 dinar. Koliko je dinara MArko zaradio u igri?

5. U tri korpe ima 12, 14 i 22 jabuke. Dozvoljeno je jabuke prebacivati iz jedne korpe u drugu, ali samo tako da iz jedne korpe prebaciš u drugu tačno onoliko jabuka koliko u drugoj već ima. Pokaži kako sa tri prebacivanja možeš da postigneš to da u svakoj korpi bude jednak broj jabuka.

Opštinsko takmičenje 1994.

1. Koliko cifara se upotrebi za numeraciju knjige koja ima 789 strana?

2. Dopuni magični kvadrat na slici.

5 10  
4 6  
     

3.  Od svih pravougaonika površine  36cm2  čije su stranice prirodni brojevi odrediti onaj koji ima:

a) najveći obim                           b) najmanji obim.

Koliko takvih pravougaonika ima?

4. Iduće godine NAda će imati dva puta više godina od Jagode. Koliko godina ima Jagoda, a koliko Nada, ako se zna da je Nada 7 godina starija od Jagode?

5. Pomoću 6 četvorki, zagrada i simbola računskih operacija konstruisati brojevni izraz čija je vrednost jednaka 100.

 

Opštinsko takmičenje 2001.

1. Umanjilac je smanjen za 4567.  Kako treba promeniti umanjenik da bi se razlika povećala za 1234?

2. U paviljonima je  smešteno 430 izletnika. U prvom je bilo 12 izletnika više nego u trećem, a u drugom 14 izletnika manje nego u trećem, dok je u četvrtom bio jednak broj izletnika kao u trećem paviljonu. Koliko izletnika je smešteno u svakom paviljonu?

3. Crtanjem četiri prave u ravni kruga, podeliti dati krug na najveći mogući broj delova. Koliko je to delova?

4. U „jednakosti“ 5 . 4 + 26 : 2 + 1926 = 2002 postavite zagrade tako da se dobije tačna jednakost.

5. Dopuni magični kvadrat tako da zbir brojeva u svakoj koloni, vrsti i dijagonali bude jednak.

16
13 17
19

Školsko takmičenje 2003.

1. U 5 sudova bilo je 256 litara mleka. Kada je iz prvog suda izliveno 12 litara, a iz drugog 19 litara, u svih 5 sudova nalazila se ista količina mleka. Koliko je litara mleka bilo u svakom sudu pre izlivanja mleka iz prva dva suda?

2. U pravougaonik dužine 8 cm i širine 6 cm ucrtan je drugi pravougaonik čije su stranice paralelne i na rastojanju 1 cm od stranica prvog pravougaonika. Za koliko je obim prvog pravougaonika veći od obima drugog?

3. Železnička pruga prolazi kroz tri tunela. Dužina prvog i drugog tunela je 1 440 m, dužina prvog i trećeg tunela je 1350 m, a dužina drugog i trećeg tunela je 1520 m. Kolika je dužina svakog tunela?

4. Za koliko je zbir parnih brojeva treće stotine veći od zbira neparnih brojeva treće stotine?

5. Ako za četvorocifrene brojeve čiji je zbir cifara četiri kažemo da su „četvrtasti“, nađi najveću moguću razliku između dva „četvrtasta“ broja.

Školsko takmičenje 1999.

1. Razlici brojeva 23 456 i 19 876 dodaj razliku najvećeg petocifrenog i najmanjeg trocifrenog broja.

2. Sin i ćerka imaju zajedno 29 godina. Otac je stariji od sina 25 godina, a majka od ćerke 22 godine. Koliki je zbir godina oca i majke?

3. Ako 20. februara 1999. godine u 17 časova u Valjevu pada kiša, može li se očekivati da će kroz 1999 sati biti sunčano vreme?

4. Koliku debljinu bi imala knjiga od 1 999 000 stranica, ako 100 listova (200 stranica) te knjige ima debljinu 2 mm?

5. Šta je veće 43km2  i 5 ha ili 456 768 a? 

ŠKolsko takmičenje 1998.

1. Za koliko se trećina najvećeg četvorocifrenog broja razlikuje od jedanaestine najmanjeg neparnog četvorocifrenog broja?

2. Može li zbir dva uzastopna broja biti 19971998? Obrazložiti odgovor.

3. Odeljenje u kome je bilo 32 učenika kupilo je loptu koja košta 246 dinara, pri čemu su dečaci za loptu dali po 9 dinara, a devojčice po 6 dinara. Koliko je u tom odeljenju dečaka, a koliko devojčica?

4. Kvadrat čija je stranica 10 cm presečen je jednom pravom na dva pravougaonika. Izračunati obime tih pravougaonika, ako se zna da je dvostruki obim jednog od njih jednak trostrukom obimu drugog pravougaonika.